Przedsiebiorstwo Usługowe Sed-Hut S.A.

AKCJONARIAT

PIERWSZE WEZWANIE DO ZWROTU DOKUMENTÓW AKCJI

data publikacji: 14-07-2020

Zarząd HUT-PUS S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 16 ust. 1 -3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa swoich akcjonariuszy do:

– złożenia w siedzibie HUT-PUS S.A. (ul. Mrozowa 1, Kraków) wszystkich dokumentów akcji imiennych HUT-PUS S.A.

Złożenie dokumentów akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem Zarządu HUT-PUS S.A.

Zarząd HUT-PUS S.A. informuje, że nowelizacją ustawy Kodeks Spółek Handlowych i niektórych innych ustaw (ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798 z dnia 2019.09.20) wprowadzono obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 akcje przestają mieć postać dokumentów, a zapisane będą na rachunku prowadzonym przez upoważnione do tego instytucje finansowe. Z procedurą tą związany jest następujący harmonogram zmian i czynności, do podjęcia których zobowiązane są spółki oraz ich akcjonariusze:

  1. Do dnia 30 września 2020 r.: następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki;
  2. Po dniu dokonania przez Spółkę pierwszego wezwania:
    1. Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
    2. Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.
  3. Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

W przygotowaniu

W przygotowaniu